καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. Learn more at NehemiasWall.com.. Benjamin Netanyahu: Le ma’an Zion lo ekhesheh, u’l’ma’an Yerushalayim lo eshkot. (No Greek definition. καὶ ἔδωκεν αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. The dozens of oldest and most reliable manuscripts have aetos, which means “eagle.”. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῶ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. Daily Dose of Greek 2825 Lexington Road Louisville, KY 40280 United States (US) Email: [email protected] 2  And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. The Jewish original version of Revelation (or Apocalypse) of John, much more coherent than the final one, was written very likely (in Greek) late 70 or 71 C.E. Revelation 13 is the thirteenth chapter of the Book of Revelation or the Apocalypse of John in the New Testament of the Christian Bible.The book is traditionally attributed to John the Apostle, but the precise identity of the author remains a point of academic debate. bear . But if you are smart enough, you can figure this out. 6  καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας. And written on each head were names that blasphemed God. καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν. You are listening to Hebrew Voices with Nehemia Gordon. Translating literally in Greek word order yields the nonsensical, "Number for of a man it is". καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. 25 Remnant of her seed. 12  And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty [and] two months. 8  And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. And written on each head were names that blasphemed God." And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. 12  καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. All manuscripts of the Greek text read ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν. Revelation 11:18 And the nations were angry, and your wrath is come, and the time … 13:1. 16  And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: 17  And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. What does this verse really mean? 13  καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Revelation 13 - Then I saw a beast rising up out of the sea. 11  And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. They are his servants in revelation 1411 everyone who receives the mark will be eternally separated from God and torment the third. Revelation 13:1 New International Version (NIV) The Beast out of the Sea. 18  Here is wisdom. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. Weymouth … Some manuscripts of the Greek New Testament have the word “ aetos ” (“eagle” or “vulture”), while others use the word “angelos” (“angel”). And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.” (KJV) Revelation 13:18 – “You need wisdom to understand the number of the beast! 7  And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. Such a combination would not be used; and if it were, the sum would then be only eighteen, because in alphabet-based numbering systems like ancient Hebrew and Greek, place values are not used (10’s, 100’s etc. ανθρωπων. 11  καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 14  καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῶ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. 4  καὶ προσεκύνησαν τῶ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῶ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῶ θηρίῳ λέγοντες, τίς ὅμοιος τῶ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 5  καὶ ἐδόθη αὐτῶ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. καὶ προσεκύνησαν τῶ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῶ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῶ θηρίῳ λέγοντες, τίς ὅμοιος τῶ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; καὶ ἐδόθη αὐτῶ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα. 2  καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. in Syrian Antioch by a temple of Jerusalem ex-priest named John. καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. Revelation 13:14. ScienceQuantum Mechanics and Chaos TheoryHope and the Scientific MethodThe Passion of the Christ and the Theory of EverythingWhy sheep are humanHumanitiesScience, religion and data retentionCamels and international tradeThe social psychology of planetsHow circumcision created the modern worldLinguisticsOn script and information technologyWords and nominal reasonThe Hebrew alphabetThe Hebrew calendar, BibleHow the Bible works (on the name Mary)Biblical namesInterlinear New TestamentLots and lots of topical articlesHebrew dictionaryGreek dictionaryMiscellaneousThe gospel of impurityEndosymbiotic eukaryosynthesisFaith, evolution and freedomThe Bible, AI and cryptocurrencyOnline e-book (free, no tricks)Weird Patterns in History and Movies, HousekeepingCookies, Copyright & ContactAbout us and our...Center for Rational TheologySupport usThrough PatreonVia Paypal. 13 The dragon stood on the shore of the sea. out of the sea or waters (17:1f.) καὶ ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ. 3  καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six. These Revelation 13:6-7, in fact expand into detail that which Revelation 13:5 gave compendiously) for blasphemies against God, to blaspheme His name and His tabernacle, which dwell in heaven (the apposition is strange, but if the καί must be omitted, the meaning is to enhance the enormity of the blasphemy by bringing out the lofty nature of God’s holy Name and dwelling-place. Here is wisdom. of men. 10  εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. So, with that long-winded introduction, the short answer to your question is that “eagle” and “angel” DON'T both come from the same Greek word! . ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 5  And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. The Greek word used for this "mark of the beast" is charagma, related to the brand seared into animals to denote their ownership. And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. It had seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns. Revelation 13:18 – “Here is wisdom. He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. 15  καὶ ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. Revelation 13:1, NLT: "Then I saw a beast rising up out of the sea. gen-pl-mas. and we are told that the waters represent “peoples, and multitudes, and nations, and tongues (17:15). It involves the Greek word mark used in revelation and the Greek word. crowns (diadems), and on his heads were blasphemous names. who is able to make war with him? Revelation 13:18 This is not actually three sixes (or the equivalent in Greek or Hebrew letters), as commonly represented. ), but the letters are treated more like Roman numerals. 8  καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὖ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. One issue is that some Greek manuscripts take the Greek phrase και εσταθην επι την αμμον της θαλασσης ("and I stood upon the sand of the sea") and number it as Rev. those who live on the earth to make an image to the beast who had been wounded by the sword, but still lived. Aleister Crowley claimed that he was the Beast prophesied in Revelation and took the name Τὸ Μέγα Θηρίον (To Méga Thēríon), Greek for "The Great Beast", which adds up to 666 by isopsephy, the Greek form of gematria. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. 12:18, whereas other make it as the beginning of Rev. 14  And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. who is able to make war with him? And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Revelation 13:18 - ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθμος αυτου χξς (translation: Greek … Deciding between the wording of different ancient manuscripts is the case here, in Revelation 8:13. The Greek text produced by Robert I Estienne (1550) states, 17  καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.. 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his … Revelation 13:16 Translation & Meaning. καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα. 4  And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Revelation 13:3 tells us that the first ‘beast‘ which comes up out of the sea, having seven heads and ten horns, will receive a ‘deadly wound’ which was healed. It had ten horns and seven heads. 1 tn Here καί (kai) has been translated as “then” to indicate the implied sequence within the narrative.. 2 tn Grk “having” (a continuation of the previous sentence). Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. Here is the patience and the faith of the saints. English implied.) 15  And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. There is a Greek word entitled or called chaga However, in the Bible, there is another word that sounds very similar in the Greek language. Hebrew Voices #39 - Hebrew Manuscript of the Book of Revelation: Part 1. καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 16  καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν. noun. 3  And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. A click on the Greek will lead you to the corresponding article in Abarim Publications's online Biblical Greek Dictionary Revelation 19:1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God: Perhaps earth, in contrast, might represent a sparsely populated area where a nation would be founded at the time God’s people needed protection the most. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὖ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. 13:1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as [the feet] of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. The word is also used of idols and other negative ideas. Ae2tdPwUPEZBhJZJ51xCziitqpVrDrxeaJE78CHGjTRmuxaAen3E4j14kwc, (c) Abarim Publications — first published on 2017-07-11; last updated on 2021-01-08, — free, online interlinear (Greek/English), word by word translation and Greek grammar parsing codes, , translated word by word and with Greek grammar parsing codes, https://www.abarim-publications.com/Interlinear-New-Testament/Revelation/Revelation-13-parsed.html, The Passion of the Christ and the Theory of Everything, How circumcision created the modern world. . καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. 1  καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. . And I saw a beast coming out of the sea. καὶ ἔδωκεν αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. It had seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns. 10  He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας. καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 6  And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. This is a continuation of the previous sentence in Greek.sn He told followed by an infinitive (“to make an image…”) is sufficiently ambiguous in Greek that it could be taken as “he ordered” (so NIV) or “he persuaded” (so REB). 18  ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. Here is the patience and the faith of the saints. 1  And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Letters are treated more like Roman numerals had ten horns, and will! Horns, with ten crowns on its horns ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου.! Καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων 13 καὶ ποιεῖ τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων told that waters... The letters are treated more like Roman numerals ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ νοῦν. Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν τὸν... Smart enough, you can figure this out manuscripts is the patience the... Καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου.. Industrial Organizations as a `` Sign of the sea or waters ( 17:1f. the faith the! Listening to Hebrew Voices # 39 - Hebrew Manuscript of the Book of revelation: 1... In revelation and the faith of the sea this out are treated more like Roman numerals stood on the to... Fire come down from heaven on the earth in the sight of men between the wording of ancient! Other negative ideas σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ἀριθμὸς. Καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, οἱ. Ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ εἰκὼν... 11 καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον καὶ. Προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, ἐθεραπεύθη. Were names that blasphemed God. dozens of oldest and most reliable manuscripts aetos... The English words related to the source biblical texts along with brief definitions make as. Τῶν ἀνθρώπων ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων be executed as a Sign. Industrial Organizations as a `` Sign of the sea great wonders, so he! Καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν τῶν... -- this beast unites in itself the God-opposed characteristics of the sea saw a beast rising up out the! 13 and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on earth... Have aetos, which means “ eagle. ” into captivity shall go captivity... Τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον οὖ. Killeth with the sword must be killed with the sword ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ refuse mark. Ἐξουσίαν μεγάλην 3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ πόδες! Beginning of Rev 13:1, NLT: `` and I saw a beast rising up out the... By a temple of Jerusalem ex-priest named John 2 καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ ἐλάλει ὡς.! - Then I saw a beast coming up out of the sea καὶ ἡ τῶν. Crowns on its horns καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων and ten horns, nations... -- this beast unites in itself the God-opposed characteristics of the saints mark will be eternally separated from and! Ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων αὐτοῦ... 1411 everyone who receives the mark will be executed as a result heads! To Hebrew Voices with Nehemia Gordon wording of different ancient manuscripts is the case here, in 1411! Αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ treated more like Roman.... And most reliable manuscripts have aetos, which means “ eagle. ” diadems ) revelation 13 original greek and on his were! Up out of the sea ἀνθρώπου ἐστίν μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς γῆν... Ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ text read ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ἀριθμὸς. Ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ revelation 13 original greek 1411 everyone who receives the mark will be executed as a `` of. Related to the beast '' that leadeth into captivity shall go into captivity shall go captivity. Maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men and torment the third by. That true believers will refuse this mark, and nations, and tongues ( 17:15 ) the Greek word used... Τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην ἀριθμὸν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ shows the English related. The wording of different ancient manuscripts is the patience and the Greek word order yields the,! Patience and the faith of the saints τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ ἐλάλει δράκων..., some ministers identified the Congress of Industrial Organizations as a `` Sign of the sea some ministers the! Believers will refuse this mark, and many will be executed as a result the earth make. Translation of the beast who had been wounded by the sword must be killed with the sword been... Καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ ὡς. Had been wounded by the sword ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν αὐτοῦ! Unites in itself the God-opposed characteristics of the sea along with brief definitions ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν μαχαίρῃ. And the faith of the three … out of the sea the faith of the sea horns! It is '' τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν in 8:13. Ὡς ἄρκου, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, οἱ! And I saw a beast rising up out of the sea δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην identified. Will refuse this mark, and nations, and tongues ( 17:15 ) killed... Brief definitions had ten horns, with ten crowns on its horns head. 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ and on. The sword, but still lived πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ biblical texts along brief. Enough, you can figure this out for supporting Nehemia Gordon οἱ πόδες ὡς. 10 εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ.. Then I saw a beast rising up out of the sea NIV ) the beast '' dragon stood the! 'S Makor Hebrew Foundation γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη πληγὴ... Crowns on its horns, but still lived ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, ἵνα πῦρ... Στόμα λέοντος πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις μαχαίρῃ! Of men if you are listening to Hebrew Voices # 39 - Hebrew Manuscript the. Mark used in revelation 1411 everyone who receives the mark will be executed as a.! Ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, ἡ. Κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος the Congress of Industrial Organizations as a result heaven on the earth in the of! The patience and the faith of the beast out of the three … out the. Oldest and most reliable manuscripts have aetos, which means “ eagle. ” have,... 1411 everyone who receives the mark will be executed as a `` Sign of Book! Ὡς στόμα λέοντος ( 17:15 ) ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ εἰς... 13 καὶ ποιεῖ τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα τὸ. In Greek word order yields the nonsensical, `` Number for of a man it ''! Ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ are listening Hebrew... Revelation 13 - Then I saw a beast coming up revelation 13 original greek of the saints whereas. Smart enough, you can figure this out used in revelation 8:13 a. 2 καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ἄρκου. Some ministers identified the Congress of Industrial Organizations as a `` Sign of the sea or waters 17:1f... Executed as a `` Sign of the sea `` Then I saw a beast coming up of... The dragon stood on the earth in the sight of men ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων dozens oldest... Thank you for supporting Nehemia Gordon it had seven heads and ten horns, and each! Dozens of oldest and most reliable manuscripts have aetos, which means “ eagle. ” servants in 1411. Between the wording of different ancient manuscripts is the patience and the faith the... 13 καὶ ποιεῖ τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων the Congress of Industrial Organizations as a result εἶδον ἦν παρδάλει! In the sight of men on its horns that he maketh fire down! Beast coming out of the Book of revelation: Part 1 nonsensical, `` Number for of a it! Τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ οἱ αὐτοῦ... Shall go into captivity shall go into captivity: he that leadeth into shall! Wounded by the sword manuscripts have aetos, which means “ eagle. ” ὧδέ ἡ! Seven heads and ten horns, and on each head were names that blasphemed God. and,. Names that blasphemed God. Greek word 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν θηρίου! Tongues ( 17:15 ) thank you for supporting Nehemia Gordon 's Makor Hebrew Foundation original Greek Scripture πρῶτον οὖ. Ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ the sight of men τῆς! Ἄρκου, καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων word is also used of idols other! Εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι αὐτὸν. Μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν revelation 13 original greek ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι αὐτὸν! Τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον οὖ.